เมนูหลัก
เว็บบริการ

มอบนโยบายการทำกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

         อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการทำกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีการแนะนำประธานสาขาทั้ง 5 สาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา