เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤเบศ รอดช้าง นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬา หมากรุกชายเดี่ยว และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬา
หมากรุกชายคู่  และนายซานุ จำนงบุญ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬา หมากฮอสชายคู่  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  "รัตนโกสินทร์เกมส์"
ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

.