เมนูหลัก
เว็บบริการ

ส่งมอบงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

              ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมส่งมอบงานให้กับ ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา