เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์

บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอก-หกษฎ์ จำกัด (บริษัทในเครือ)  เข้าประชาสัมพันธ์  การรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  และประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์  และเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์งานนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา