เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานการออกแบบก่อสร้างโรงเรือนสาขาวิชาสัตวศาสตร์

           คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยทีมงานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าศึกษาดูงานการออกแบบก่อสร้างโรงเรือนสาขาวิชาสัตวศาสตร์  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากโรงเรือน  สามารถนำไปปรับปรุงการออกแบบโรงเรือนและการบริหารจัดการโรงเรือนของฟาร์มสัตวศาสตร์  เป็นการเพิ่มศักยภาพทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของบัณฑิตนักปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต