เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การวิเคราะห์สารเคมีในอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นทำเป็น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา