เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

         ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร” เป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหารร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายใต้การลงนามความร่วมมือ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เข้าร่วม จำนวน 174 คน โรงเรียนปัณณวิชญ์  จำนวน 30 คน  และโรงเรียนบางปะหัน จำนวน 50 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารพืชศาสตร์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา