เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดกิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

         ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดกิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อหาแนวทางในการแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 สาขาวิชา  เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา