เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา

           ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดทำวารสารเกษตรหันตรา  พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนารูปเล่มของวารสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา