เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

          ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอและการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมศรีพิทยาคาร  อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา