เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมวิจัยสถาบันในศตวรรษที่ 21

        บุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ งานวิจัยสถาบันในศตวรรษที่ 21  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทักษิณา  เครือหงส์  ดร.รุจิรา คงนุ้ย  ดร.สมชาย  สมโภชพิสุทธิ์ อาจารกัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง  และอาจารย์ณัฐกาญจน์ บุญสถิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง กระบวนการและแนวทางวิจัยสถาบัน การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน สถิติในงานวิจัยสถาบัน โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอโครงร่างวิจัยสถาบันของตนเอง และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา