เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

           ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับรางวัลเชิดชูเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประเภทหน่วยงานสายวิชาการ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติมอบรางวัล  เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พร้อมกันนี้คณะขอแสดงความยินดีกับ นายมนัส  ก้อนแก้ว ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น และ ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ ได้รับรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประเภทบุคลากร  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา