เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

          นายวรพจน์ ภู่อินทวรัญ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายและการตลาด และเจ้าหน้าที่ บริษัท คูโบต้า อยุธยา (อั้วเฮงหลี) จำกัด เข้าหารือกับ  ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกัน  เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ