เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน (สายสนับสนุน)

           ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน (สายสนับสนุน)  โดยผลการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานจากบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นางสาวสมหญิง  ดาวเรือง  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา