เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเกษตรอาสา

           ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเกษตรอาสา ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน ทำแปลงปลูกผักสวนครัว ทำอาหารกลางวัน  และจัดกิจกรรมสันทนาการ  เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาปรับปรุงและช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและทำให้นักเรียนเกิดทัศคติที่ดีต่อโรงเรียนของตนเอง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์ อุปถัมภ์)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา