เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ในโครงการพี่ชวนน้องมาเรียนประมงหันตรา  ให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา