เมนูหลัก
เว็บบริการ

ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา