เมนูหลัก
เว็บบริการ

มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา

      ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายสหพันธ์  กาญจนะ  นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  จำนวน 18,690 บาท เนื่องจากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562  ณ  ห้อง Green Market  ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา