เมนูหลัก
เว็บบริการ

เลือกตั้งกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะ

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  หมายเลข 1  รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล  หมายเลข 2  อาจารย์อรุณี คงสอน  หมายเลข 3 และ  ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  หมายเลข 4  เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ I – Green  ชั้น 1 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา