เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษารับรางวัลทุนวิจัย การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 2

        นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาววรรณภา  เรืองประกาย และ นางสาววริษา สิริปัญญาวัฒน์  ได้รับรางวัลทุนวิจัยจากโครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 2 (King Rice Oil Group Award 2018)” และร่วมนำเสนอโครงร่างงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรดข้าวปราศจากไขมันทรานส์จากน้ำมันรำข้าว ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว และแป้งรำข้าว” โดยมี ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ