เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา