เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กับนักเรียนโรงเรียนปัณณวิชญ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561  ณ  โรงเรียนปัณณวิชญ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา