เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี เป็นประธานกล่าเปิดโครงการ พร้อมทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานดีเด่นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในส่วนของการอบรมสัมมนาได้รับเกียรติจาก อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช  และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561 ณ บานานารีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี