เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดมหกรรมนิทรรศการทางการศึกษาต่อและอาชีพ

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมจัดมหกรรมนิทรรศการทางการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี 2561  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ ช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางเลือกศึกษาต่อ  โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 1,077 คน มีสถาบันเข้าร่วมกว่า 41 สถาบัน จัดโดย กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนปทุมวิไล เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมจงกลพรมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี