เมนูหลัก
เว็บบริการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา

          ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายสมควร ห่อทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แมรี  เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของผู้เรียน ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร โดยมี คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา