เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมงานวิจัยสถาบันและการใช้สถิติในงานวิจัย

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องงานวิจัยสถาบันและการใช้สถิติในงานวิจัย  โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.เจษฎา อิสเหาะ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางสถิติพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการทำวิจัยสถาบัน  กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา