เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อ

         คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา  ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง  ครั้งที่ 40 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี