เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

            ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.วสุ สันติมิตร  ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว  ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  อาจารย์พิรุณ ชมศรี และ อาจารย์ดวงทิพย์ ฤคณีย์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ มีการประกวดนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐภรณ์ สุภิเจ  นางสาวอรนุช บุญล้ำ  และนายอิทธิพล วงษ์เบาะ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  โครงงานเรื่องการลดปริมาณการสูญเสียในสายการผลิตปลาทูน่า โดยคณบดีเป็นผู้มอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหันตรา  ชั้น 10  อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา