เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

       คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ  โรงเรียนบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา