เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสำนักงานคณบดี

         ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี  ครั้งที่ 1/2561 พร้อมรองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย และรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  เพื่อแจ้งโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เจ้าหน้าที่ทราบ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา