เมนูหลัก
เว็บบริการ

กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์

               ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด  โครงการกีฬาเกษตรหันตราเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา เล่นกีฬาและออกกำลังกายในการพัฒนาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา  ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในคณะ โดยมี ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทต่างๆ และกองเชียร์ ระหว่างวันที่ 1-2 และ 5-7 พฤศจิกายน  2561 ณ อาคาร 14 และอาคาร 27 (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร