เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

              คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกล่าวต้อนรับ  พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริหารคณะ และได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน  เป็นประธานตรวจการประเมิน  ผศ.เกษม  เจนวิไลศิลป์  กรรมการ  อาจารย์ดำเนิน  ไชยแสน  กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส ผู้ช่วยเลขานุการ   โดยมี คณบดี  รองคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขา  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา  ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันศุกร์ที่ 19  ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา