เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการทบทวนการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการ

         ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้ เพื่อทบทวนการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการและวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา