เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

          ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ