เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

             หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้  ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล  เป็นประธาน  ผศ.ดร.ณัฎฐา  เสนีวาส กรรมการ ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  กรรมการและเลขานุการ ดร.สุณิสา  สุวรรณพันธ์  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ