เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้  อาจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด  เป็นประธาน  อาจารย์นิภาพร  คังคะวิสุทธิ์ กรรมการ ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ