เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้  รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร เป็นประธาน  ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย กรรมการ  ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์อรุณี  คงสอน  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ