เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

        หลักสูตร วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะผู้ตรวจดังนี้ ศาสตราจารย์วิเชียร  มากตุ่น เป็นประธาน  ผศ.โองการ วณิชาชีวะ กรรมการ  ผศ.สมใจ  เปรมสมิทธ์ กรรมการและเลขานุการ และ
ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ