เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้  ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง  เป็นประธาน  อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร กรรมการ  อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท กรรมการและเลขานุการ และ ดร.ชูศักดิ์  พูลมา  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ