เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้  ดร.วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน  เป็นประธาน  ดร.รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ กรรมการ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท กรรมการและเลขานุการ และ อาจารย์ดวงทิพย์ ฤคณีย์  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ