เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษาเข้ารับรางวัลในการประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

             นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้ารับรางวัลในการประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ได้แก่ น.ส.จิราภรณ์ คำภู และ น.ส.ณัฐจิราภรณ์ รัตนวรรณ  ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต้นกระบองเพชร  รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ น.ส.เกษราภรณ์ หากริต และ น.ส.ชลธิชา อ่วมสิน  ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สครับมะขามขมิ้น  รางวัลชมเชยอันดับ 2 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ น.ส.ชณิดา  ปักสังคะเนย์ และน.ส.ธีรารัตน์ ยอดขำ  ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา