เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการรักษ์แม่น้ำป่าสัก

       คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  จัดกิจกรรมพี่สอนน้องให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าโค  ภายใต้โครงการรักษ์แม่น้ำป่าสัก ประกอบด้วย ฐานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฐานกุ้ง ฐานโครงสร้างปลา ฐานพรรณไม้น้ำ และฐานเครื่องมือประมงพื้นบ้าน โดยความร่วมมือร่วมใจจากนักศึกษาทุกชั้นปี  เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561  ณ โรงเรียนวัดป่าโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา