เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

             อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  โดยมี  นางสาวธนาภรณ์ เชาว์สุวรรณ  และนายธัญเทพ ยุวนบุณย์ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เข้าร่วมปฏิบัติการทดสอบในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี