เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อำนวยพศ  ทองคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับภาค พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท เข็มพระพฤหัสบดีและเกียรติบัตร  ในโครงการรางวัล “พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค.” ประจำปี พ.ศ.2561 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา