เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู

               สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้บริหาร  คณาจารย์และรับขวัญนักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น   ผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น  มีผลการเรียนดี  และมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ