เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแผนพัฒนางานฟาร์มและสิ่งก่อสร้าง

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมหารือแผนพัฒนางานฟาร์มและสิ่งก่อสร้าง  ร่วมกับ นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา