เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน รอดศิริ   ที่ปรึกษางานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมศิลวัตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอุดมศิลวัตร  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา