เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยระบบพี่เลี้ยง

ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยระบบพี่เลี้ยง  โดยมี รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.2560พร้อมปฏิบัติการเขียนสื่อการสอน/การเขียนผลงานทางวิชาการ (workshop)  โดยมี รศ.อำนวยพศ  ทองคำ รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล และผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์  เป็นวิทยากรและคณะกรรมการให้คำปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการคอยให้คำแนะนำ  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 237  ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา