เมนูหลัก
เว็บบริการ

มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  ให้แก่ ผศ.นิมิตร ขจรไชยกุล  ผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา  ผศ.สมชาย กลางวงษ์  ผศ.สุภาวดี  รอดศิริ  ผศ.ศักดา กาศพร้อม  และนายสมคิด เวียงไชย  เพื่อสร้างขวัญ  กำลังใจ  ยกย่อง  ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เกษียณอายุ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยคณาจารย์และศิษย์เก่า  ร่วมมอบของขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  พร้อมรับชมการแสดงจากคณาจารย์  นักศึกษา และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา