เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

           ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและวางแผน ด้านวิชาการและวิจัย ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้คณะกรรมการประจำคณะทราบ  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา